Direkt zum Inhalt

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA LEADBACKER ("SPP")

1. OBSEG

1.1.    Za vse poslovne in pogodbene transakcije s strankami družbe Leadbacker GmbH, FN 492771p, Lindengasse 56/2, 1070 Dunaj, e-mail: hello@leadbacker.com, UID številka ATU 73487149, ("Leadbacker") se uporabljajo naslednji splošni pogoji poslovanja (SPP), ki se nanašajo na uporabo licenc ali pravic do uporabe aplikacije Leadbacker, vključno s pripadajočo dokumentacijo, ki jo Leadbacker posreduje svojim naročnikom oz. strankam ("izdelki Leadbacker").

1.2.    Če v posameznih primerih ni drugače pisno dogovorjeno in v skladu s točko 1.4, ti splošni pogoji poslovanja (SPP) urejajo celotno pogodbeno razmerje med Leadbacker-jem in naročnikom ter preklicujejo kakršne koli odstopajoče pogodbene pogoje, ki so predhodno veljali v zvezi z določenim pogodbenim razmerjem brez nadomestitve in veljajo za celotno poslovno razmerje med pogodbenima strankama.

1.3.    Nasprotujoči splošni pogoji naročnika so izrecno zavrnjeni, tako da ne postanejo del pogodbe. To velja tudi v primeru, če Leadbacker opravi storitev za naročnika brez pridržka v poznavanju splošnih pogojev naročnika in/ali se naročnik sklicuje na odstopanje splošnih pogojev v svoji pogodbeni izjavi. 

1.4.    Če se med Leadbacker-jem in naročnikom (stranko) sklene poseben sporazum, določbe takega sporazuma prevladujejo nad določbami v teh SPP.

2. POGODBA

2.1.    Ponudbe Leadbacker-ja je treba razumeti v luči povabila naročniku k predložitvi pravno zavezujoče ponudbe. Ilustracije, risbe in informacije o blagovni znamki v ponudbah Leadbacker-ja niso zavezujoče. Šteje se, da je Leadbacker pravno zavezujočo ponudbo, ki jo je predložil naročnik, dejansko sprejel le, če jo Leadbacker pisno potrdi (zadostuje e-pošta ali faks) ali če Leadbacker sopodpiše naročnikovo ponudbo ali Leadbacker dejansko začne ponujati storitev, odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prej. Ponudbe naročnika ostanejo veljavne 14 dni od oddaje in jih Leadbacker v tem roku lahko sprejme.

2.2.    Pogodba med Leadbackerjem in naročnikom je sklenjena tudi ob podpisu ustrezne pogodbe s strani obeh strank.

2.3.    Leadbacker ni dolžan skleniti pogodbe.

2.4.    Ustni pomožni sporazumi za pisne ponudbe naročniku ali za veljavno sklenjene pogodbe veljajo le, če in takoj, ko Leadbacker potrdi njihovo veljavnost v obliki komercialne potrditve.

2.5.    Razen v primeru, da je pisno izrecno dogovorjeno drugače, se vsaka ocena stroškov šteje kot nezavezujoča.
 

3. LICENCA

3.1.    Izdelki Leadbacker so zaščiteni z avtorskimi pravicami. Leadbacker naročniku na njegovih poslovnih lokacijah (v nadaljnjem besedilu: pogodbeno območje) dodeli neizključno pravico do uporabe (dovoljenje za uporabo), ki je časovno omejena za čas trajanje pogodbe. Naročnik ima pravico uporabljati izdelke Leadbacker za namene svoje družbe, omejeno na dogovorjeni licenčni model in za dogovorjeno pogodbeno področje. Naročnik je prav tako upravičen do aktiviranja izdelkov Leadbacker v notranjem omrežju podjetja za neomejeno število delovnih postaj, do nalaganja programske opreme na mobilne naprave in do njihove uporabe 24 ur na dan.

3.2.    Naročnik ni upravičen do podelitve (pod)licenc za izdelke Leadbacker tretjim osebam ali za posredovanje dostopov na kakšen drug način. "Tretja oseba" je vsaka fizična ali pravna oseba, ki se razlikuje od Naročnika, njenih organov ali zaposlenih, tudi če ima pravni odnos z naročnikom.

3.3.    Naročnik je izključno upravičen do uporabe izdelkov Leadbacker znotraj dogovorjenega pogodbenega območja za interne namene uporabe družbe. Naročniku je prepovedano, da izdelke Leadbacker prenese na tretje osebe (distribucija) proti plačilu in/ali brezplačno ali da jih da na razpolago tretjim osebam na drug način, na primer z najemom.

3.4.    Naročniku je prepovedano reproduciranje izdelkov Leadbacker ali njihovih delov z namenom nadaljnega dajanja v uporabo. Predelovanje izdelkov Leadbacker je prepovedano. Predvidena uporaba izdelkov Leadbacker v skladu s pogodbo zahteva samo aktiviranje uporabnikov z nalaganjem »master« podatkov, ki ga izvajajo Skrbniki pri naročniku.

3.5.    Vsaka uporaba izdelkov Leadbacker, ki presega pogodbene določbe, zahteva predhodno pisno soglasje Leadbacker-ja. Naročnik je dolžen o vseh spremembah, ki vplivajo na njegovo dovoljenje za uporabo in/ali plačilo, pisno obvestiti Leadbacker in pridobiti njegovo pisno soglasje.


4. CENE IN PLAČILNI POGOJI

4.1.    Razen, če v posameznih primerih ni dogovorjeno drugače, se uporabljajo trenutne cene, prikazane v tarifnem listu (Priloga #2), veljavne ob sklenitvi pogodbe, skupaj z zakonsko določenim davkom na dodano vrednost ter drugimi dajatvijo in pristojbinami, predpisanimi z zakonom ali uredbo. 

4.2.    Leadbacker ima pravico enostransko prilagoditi dogovorjene cene, če pride do sprememb okoliščin, na katerih je temeljil izračun cen dobave storitev ali zagotovitve drugih storitev. To velja zlasti za naknadno uvedbo ali zvišanje davkov, carin, javnih dajatev, tovornih in drugih pomožnih dajatev, ki neposredno ali posredno vplivajo na dobavo Leadbackerja ali povezanih storitev. Leadbacker v nobenem primeru ni dolžan znižati cen za nazaj (retrospektivno).

4.3.    Razen, če ni dogovorjeno drugače, se dogovorjena licenčnina (odvisna od dogovorjenega paketa) plača v celoti vnaprej; pristojbina oz. pavšal za Leadbacker-je (managerje, vodje) pa se naknadno zaračunava kvartalno, in sicer odvisno od števila uporabnikov.

4.4.    Razen, če so v posameznih primerih odobreni drugi plačilni pogoji, je dogovorjen rok plačila 10 (deset) delovnih dni. Plačilo se v dogovorjenem plačilnem roku izvede na račun Leadbacker: Erste Bank, IBAN: AT33 2011 1838 7988 5300, BIC: GIBAATWWXXX.

4.5.    Če plačilo ni izvedeno v dogovorjenem roku, se obračunajo zamudne obresti v višini 8 % letno. 

4.6.    Če je dogovorjeno obročno plačilo, celoten neporavnani znesek zapade v primeru neplačila  enega obroka. Pri dospelih plačilih se najprej obračunajo stroški, nato obresti in nato glavnica s soglasjem obeh pogodbenih strank. Leadbacker pa se lahko prosto odloči za poplačilo najstarejšega dolga v vsakem primeru. Odstopanje plačilnih namer naročnika je nedopustno in se ne bo upoštevalo.

4.7.    Naročnik je upravičen do pravic pobota ali zadržanja le, če je bil njegov zahtevek pravno uveden ali je nesporen. Poleg tega pravica do zadržanja obstaja le, če izhaja iz istega pogodbenega razmerja.

5. DOBAVA IN ZAMUDA

5.1.    Če pisne zaveze ni, se datumi dostave in roki dobave lahko spremenijo in jih lahko Leadbacker po potrebi prilagodi (tj. podaljša ali preloži), pod pogojem, da to za stranko ni nerazumno.

5.2.    Zamude pri dostavi do 4 tednov naročniku ne dajo pravice do odstopa od pogodbe ali uveljavljanja odškodninskih zahtevkov zaradi neizpolnitve obveznosti. To velja tudi, če so izrecno dogovorjeni fiksni roki dobave.

5.3.    Višja sila, izgredi, epidemije ali pandemije, uradni ukrepi ali drugi neizogibni dogodki, zlasti tudi neizpolnitev obveznosti podizvajalcev ali dobaviteljev, Leadbacker odvezujejo od pogodbeno dogovorjenih obveznosti glede izvedbe za čas motenj in v obsegu njihovega učinka. V takih primerih tveganje naročanja nosi naročnik v okviru njihovega trajanja in obsega, tako da Leadbacker ni dolžan opravljati nadomestnih nakupov.

5.4.    Naročnik je dolžen sprejeti izdelke Leadbacker, dobavljene v skladu s pogodbo. Naročnik mora Leadbackerju povrniti vso škodo in težave, ki izhajajo iz nepravilnega sprejetja izdelkov Leadbacker. 

5.5.    V primeru, da stranka zavrne sprejetje izdelkov Leadbacker v nasprotju s pogodbo, ima Leadbacker pravico, da brez pogojev ali roka odstopi od zadevne pogodbe, proda izdelke Leadbacker drugje in v celoti bremeni naročnika za vso nastalo škodo in težave, ki izhajajo iz odstopa od pogodbe.

6. ROK TRAJANJA IN ODPOVED

6.1.        Naročnina na pilotni paket
Za dodelitev licenc ali pravic uporabe v zvezi z izdelki Leadbacker v okviru pilotne naročnine je dogovorjen rok 3 (treh) mesecev. Po poteku roka se pogodbeno razmerje samodejno prenese na licenco za dialog v skladu s točko 6.2. v kolikor ni pravočasno podana odpoved oz. izrecen dogovor v naprej.

6.2.    Licenca za dialog
Dogovorjena operativna faza oz. faza delovanja je 12 (dvanajst) mesecev; samodejno se podaljša za nadaljnjih 12 (dvanajst) mesecev v kolikor ni podana odpoved v skladu s členom 6.3. Med Leadbacker-jem in naročnikom se lahko pisno dogovori drugačno trajanje operativne faze. V takem primeru se 1 stavek člena 6.2 ustrezno prilagodi. V operativni fazi lahko pogodbeno razmerje pisno prekineta Leadbacker in naročnik v skladu z odpovednim rokom treh mesecev do četrtletja.

6.3.    Dober razlog za izredno odpoved obstaja zlasti v primeru:

i) uporabo izdelka Leadbacker s  strani naročnika v nasprotju s pogodbo;

ii) kršitev obveznosti zaupnosti;

iii) neplačilo s strani naročnika za več kot 2 (dva) meseca;

iv) začetek postopka v primeru insolventnosti stranke;

v) vsako drugo kršitev pogodbene ali pravne obveznosti, ki pogodbeni stranki onemogoča nadaljevanje licenčne pogodbe.

6.4.    Po prenehanju pogodbenega razmerja za izdelke Leadbacker mora naročnik vrniti vse izdelke in prejeto dokumentacijo podjetju Leadbacker (nosilci podatkov, fizični dokumenti in zapiski) in / ali jih dokazljivo uničiti.

7. GARANCIJA

7.1.    Leadbacker je odgovoren za pogodbeno dogovorjeno izvajanje v okviru zakonskih določb, razen če je v nadaljevanju določeno drugače.

7.2.    Garancijski rok za izdelke Leadbacker, ki jih dobavlja Leadbacker, velja, dokler med pogodbenima strankama obstaja aktivno pogodbeno razmerje. Obstoj napake mora dokazati naročnik. Po izteku aktivnega pogodbenega razmerja zapadejo vsi garancijski zahtevki, prav tako je izključeno uveljavljanje odškodninskih zahtevkov zaradi napak. Regresni zahtevki zoper dobavitelja so izključeni. Obstoj napake mora v garancijskem roku dokazati naročnik, in sicer že takoj ob predaji predmeta ali takoj ko to ugotovi. Dokazati mora tudi, da napaka ni nastala zaradi nepravilne uporabe s strani naročnika. V primeru napake, ki je relevantna v skladu z garancijsko zakonodajo, Leadbacker po lastni presoji izboljša izdelek, zamenja izdelek, odobri razveljavitev ali znižanje cene.

7.3.    Odškodninski zahtevki, garancijski zahtevki in drugi zahtevki naročnika prenehajo veljati, če se ugotovljene napake, ki jih je mogoče ugotoviti ob ustreznem pregledu, ne sporočijo pisno in s priporočenim pismom brez odlašanja, vendar najpozneje v 7 dneh po (dogovorjeni) predaji / prevzemu blaga ali storitev naročniku / s strani pooblaščene tretje osebe, ki jo imenuje naročnik ali po izvedbi naročila. Za pravočasnost obvestila je odločilen prejem pisnega obvestila o napakah s strani Leadbacker-ja. Pojasnjeno je tudi, da so tudi morebitni garancijski zahtevki (vključno z odškodninskimi zahtevki) izključeni, če naročnik ali tretje osebe, ki jih naročnik pooblasti, izvedejo spremembe, kakršne koli posege ali kakršne koli poskuse popravila zadevnega izdelka Leadbacker po lastni presoji in brez ustrezne predhodne pisnega soglasja s strani Leadbacker-ja, iz katere izhajajo napake

8. ODGOVORNOST

8.1.    Leadbacker je odgovoren izključno za kršitev glavnih pogodbenih obveznosti, če je bila kršitev povzročena namerno ali zaradi hude malomarnosti; v primeru telesne poškodbe je Leadbacker odgovoren za lažjo malomarnost. To velja tudi za kršitev pogodbenih pomožnih obveznosti (zlasti zaščitnih obveznosti). 

8.2.    Odgovornost za višjo silo, izgubo dobička, izgubo prihrankov, izgubo obresti, posredno in posledično škodo, nematerialno škodo ter škodo iz zahtevkov tretjih oseb je izključena.

8.3.    Leadbacker ni odgovoren za informacije, ki jih posreduje po telefonu ali ustne izjave ali izjave njegovih zaposlenih, razen če so bile te naknadno pisno potrjene.

8.4.    Odgovornost Leadbacker-ja je omejena na znesek nadomestila, ki ga mora naročnik plačati Leadbacker-ju v skladu s pogodbenim razmerjem.

8.5.    Vsi odškodninski zahtevki naročnika, ki izhajajo iz in / ali so povezani z ustreznim pogodbenim razmerjem, zastarajo v enem letu, ko je izvedel za škodo. Določbe člena 7.2 v zvezi z uveljavljanjem odškodninskih zahtevkov se s tem ne spremenijo.

8.6.    Naročnik se strinja, da Leadbacker ne prevzema nobene odgovornosti za kakršne koli posledice ravnanj naročnikovh menedžerjev, ki so (tudi abstraktno) povezana s povratnimi informacijami, pridobljenimi prek izdelkov Leadbacker. Naročnik bo v tem primeru Leadbacker-ju povrnil škodo in ga odvezal kakršne koli odgovornosti.

9. NEMATERIALNE LASTNINSKE PRAVICE

9.1.    Naročnik priznava, da nima nobenih pravic uporabe za izdelke Leadbacker, razen omejenih pravic uporabe, opisanih v členu 3, in da vse pravice intelektualne lastnine, zlasti avtorske pravice in vse pravice izkoriščanja in razpolaganja z izdelki ter vse pravice blagovne znamke, pripadajo izključno Leadbacker-ju. Naročniku ni podeljena nobena pravica do spreminjanja (tudi zaradi popravka napak), prilagajanja ali prevajanja programske opreme, za ponovno prevajanje, obratnega inženiringa ali razvoja izpeljanih del. Izdelke Leadbacker je dovoljeno reproducirati in dekompilirati le v okviru obveznih pravnih določb o lastniških pravicah. Nobene določbe SPP ni mogoče razlagati tako, da ima naročnik pravico za predajo izvorne kode izdelkov Leadbacker.

10. GDPR

10.1.    Ker Leadbacker obdeluje osebne podatke v zvezi z zagotavljanjem storitev, deluje kot naročnikov procesor naročil. Glede podrobnosti se sklicuje na Politiko zasebnosti in varovanja osebnih podatkov (Priloga 5).

10.2.    Leadbacker in naročnik se zavezujeta, da bodo izpolnjevali svoje obveznosti v skladu z veljavnimi zakoni o varstvu podatkov, zlasti GDPR. 

11. ZAUPNOST

11.1.    Naročnik je dolžan varovati znanje, na katerem temeljijo izdelki Leadbacker (npr. vsebina, programiranje, kodiranje, formule itd.), in ga posredovati (tudi interno) samo tistim osebam, ki nujno potrebujejo določeno znanje, da bi lahko uporabljati izdelke Leadbacker v skladu s pogodbenimi določbami (načelo potrebe po vedenju). Če je potrebno, je treba to obveznost prenesti na vse zaposlene, ki sodelujejo in se uporablja še naprej za nedoločen čas, tudi po prenehanju pogodbenega razmerja.

12. KRAJ IZVEDBE IN VELJAVNO PRAVO

12.1.    Če ni drugače dogovorjeno, je kraj izpolnitve obveznosti, ki izhajajo iz zadevnega pogodbenega razmerja, Dunaj. 

12.2.    Za vse spore, ki izhajajo iz in / ali so povezani s pogodbenim razmerjem, je pristojno sodišče na Dunaju - "Innere Stadt" (središče mesta). 

12.3.    Vzajemno poslovno razmerje ureja avstrijska zakonodaja, razen kolizijskih pravil in določb Konvencije OZN o pogodbah za mednarodno prodajo blaga.

13. SALVATORIČNA KLAVZULA

13.1.    V primeru, da bi bile posamezne določbe teh SPP neveljavne ali če ti SPP vsebujejo vrzeli, to na veljavnost preostalih določb ne vpliva. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno določbo, ki se čim bolj približa ekonomskemu namenu neveljavne določbe. Enako velja v primeru vrzeli. 

 

V primeru kakršnih koli nejasnosti oz. neskladij velja angleška različica Leadbackerjevih splošnih pogojev.